Urban Water Systems

 

SEKTIONENS FORSKNING

 

Urban Water Systems fokuserer på bæredygtig håndtering af byers vandkredsløb både med hensyn til kvantitet og kvalitet. Forskningen er baseret på processer og teknologier i et kontinuum fra regn- og råvand, over sekunda- og drikkevand til udledninger til recipienter og oversvømmelser. Forskningen omfatter prøveindsamling, behandling, anvendelse og genanvendelse. Der udføres både modelleringer og eksperimentelle studier på laboratorie-, pilot-, fuld-, og byskala, og i samarbejde med forskningsinstitutioner, interessenter og brugere.

Faglige fokusområder:

  • Behandlingsteknologier i vandforsyning
  • Storm water management
  • Systemanalyse af urbane vandsystemer
  • Klimatilpasning

SEKTIONSLEDER

Hans-Jørgen Albrechtsen
Professor
DTU Miljø
45 25 15 86

FORSKNINGSOMRÅDER

    

Systemanalyse af urbane vandsystemer

 

Håndtering og styring af mange forskellige vandkvaliteter i komplekse vandsystemer kræver udvikling og tilpasning af værktøjer til at vurdere klimatilpasning, energi-, miljø- og økonomisk effektivitet, sundhed og risiko.

Behandlingsteknologier i vandforsyning

 

Forståelse og optimering af behandlingsprocesser for sikre god vandkvalitet. Dette omfatter biologiske hurtig sandfiltre til fx at fjerne ammonium og pesticider, blødgøring, sensorer og monitering af vandkvalitet.

Miljøfremmede stoffer i regnvand

Traditionelle og passive måleteknikker kombineres med kemiske analyser, dynamiske procesmodeller og usikkerhedsanalyse for at vurdere udslip af miljøfremmede stoffer under forskellige forudsætninger.

Regnekstremer før, nu og i fremtiden


Regnobservationer fra punktmålere og vejrradar, skalering fra punktregn til vejrmodeller i høj opløsning brugt til prediktion af klimaforandringer, ikke-stationære punktprocesmodeller, klimafaktorer til design, hjælpeværktøjer til brug for design og analyse.

Innovativ klimatilpasning i bæredygtige byer

 

Mod fremtidens bæredygtige og liveable byer, ændringer i ekstremer på regn og stormfloder, risikobaseret håndtering af vand i byer, modellering af LAR-elementer, multifunktionel arealanvendelse, beslutninger under dyb usikkerhed, innovativ klimatilpasning.

Realtidsmodellering til varsel og styring

 

Udvikling af modeller og teknikker der muliggør varsling af oversvømmelser og risikobaseret dynamisk optimering af afløbssystemer og renseanlæg. Hertil bruges regn-prognoser, online målinger, data-assimilering og deterministisk-stokastisk modellering.

Martin Rygaard, Water Supply

Safe and optimal water supply – Going beyond the adequate

Karsten Arnbjerg-Nielsen, Clima Change

Cities and climate change - How to cope

Peter Steen Mikkelsen

Water DTU: A center focusing on interdisciplinary research and innovation

Drinking Water - Biological Treatment in Rapid Sandfilters

By Hans-Jørgen Albrechtsen, Professor, DTU Environment
http://www.env.dtu.dk/forskning/uws
18 FEBRUAR 2018