Køer på græs, Unsplash

Biofiltre skal reducere klimabelastningen fra malkekøer og svin

tirsdag 09 feb 21

Kontakt

Charlotte Scheutz
Professor, Sektionsleder Climate and Monitoring
DTU Miljø
45 25 16 07

Kontakt

Peter Kjeldsen
Lektor, Undervisningschef
DTU Miljø
45 25 15 61

Biomet støttes af Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP, med 4,6 millioner kroner.

Læs også nyhed på Miljøministeriets hjemmeside

Biofiltre, som nedbryder metan, kan  blive et vigtigt skridt på vejen mod at reducere klimaaftrykket fra danske malkekøer og svineproduktion på omkostningseffektiv vis.

Danmarks cirka 570.000 malkekøer udleder i dag tilsammen metan svarende til 2,3 mio. ton CO₂-ækvivalenter årligt fra malkekøernes stalde og gyllebeholdere. Tilsvarende står den samlede svineproduktion for udledning af metan svarende til 1,45 mio. tons CO₂-ækvivalenter om året. Det vil et nyt GUPD-støttet projekt, Biomet, gøre noget ved. 

DTU, SEGES, COWI, PFH Miljø & Anlæg og Københavns Universitet vil demonstrere potentialet i biofiltre som en vigtig og omkostningseffektiv teknologisk løsning til reduktion af den store klimasynder; metangassen, der dannes i dyrenes maver og udledes via udåndingsluften og gylle.

Forventningen til projektet er, at den samlede udledning fra malkekøernes stalde og gyllebeholdere i Danmark kan reduceres med hele 20 procent, mens den reducerede klimabelastning fra svinegylle forventes at ligge på 15 procent. Desuden forventes vigtige sidegevinster, da filtrering af luften i stalde og gylletanke i biofiltret samtidig vil reducere udslippet af ammoniak og lugtgener.

Konkret skal parterne udvikle, designe og teste anlæg med biofiltre. Filteret består af kompost fyldt med metan-ædende bakterier. Komposten placeres i store containere eller graves ned uden for stalden. Samtidig etableres såkaldte ’punktudsug’ over malkekøernes liggepladser, og via ventilationsrør suges den metanholdige luft ud af stalden og ind gennem filteret uden for stalden. Her reduceres metanen til kuldioxid og vand. Samme proces tænkes anvendt i de overdækkede malkeko- og svinegyllebeholdere, hvor den koncentrerede metanluft over gyllen suges ud og føres ud i biofiltret.

Målet er fuldskalatestanlæg i 2021

Teknologien er allerede kendt, da den er udviklet til at omsætte metan fra gamle lossepladser. På DTU har man arbejdet med teknologien i snart 15 år, mens COWI tilsvarende har erfaring med biofiltre gennem flere års rådgivning inden for etablering af biofiltre på lossepladserne. I det aktuelle projekt bliver opgaven således at overføre teknologien til staldene og gyllebeholdere under de anderledes forudsætninger.

Biomet ledes af DTU med professor Charlotte Scheutz fra DTU Miljø i spidsen. Hun siger:

”På DTU har vi gennem mange år arbejdet med teknologier til at nedbryde metan ved hjælp af biofiltre. Det er en effektiv metode, der bl.a. har vist sit værd på gamle lossepladser med metanudslip. Biofiltre vil også kunne gøre en stor forskel på landbrugsbedrifter, når de bliver tilpasset anvendelse her.”

DTU og SEGES har foretaget målinger i laboratorier og små pilotanlæg, men for at kunne måle teknologiens fulde effekt kræves fuldskalatestanlæg. Målet er derfor, at der i 2021 er udviklet funktionsdygtige fuldskalatestanlæg med punktudsugning og biofilter, som virker i praksis og effektivt reducerer metan- og ammoniakindholdet i staldmiljøet og gyllebeholderen. Den endelige version af filteret forventes at stå klar i slutningen af 2022.

Et vigtigt fokus i projektet er også at lave konkrete beregninger af metodens omkostninger pr. reduceret ton CO₂-ækvivalent og ton ammoniak. Parternes indledende forventninger er, at biofiltrene er en omkostningseffektiv løsning i forhold til værdien, da metoden er forholdsvist lavpraktisk og baseret på en kendt teknologi med relativt få etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger.

Arla og Danish Crown viser stor interesse for potentialet i projektet og vil bidrage med støtte og viden. På baggrund af projektets resultater vil de to parter desuden beregne, hvor store klimagasreduktioner brancherne hver især kan opnå, hvis deres leverandører bruger biofiltrene.

 

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.