Colding Award

DTU Miljøs fornemste mission er at skabe viden og udvikle avancerede miljøtekniske løsninger gennem forskning og uddannelse. Instituttets stolte undervisningstraditioner fejres ved en stor årlig begivenhed, Colding Award, hvor den prestigefyldte pris uddeles til de studerende, som har udarbejdet og præsenteret årets bedste kandidatspeciale og årets bedste bachelorprojekt på Institut for Vand og Miljøteknologi. 

Ved samme lejlighed uddeler de studerende prisen for Course of the Year - årets bedste kursus. Kåringen af Course of the Year er tænkt som en motiverende drivkraft for alle de undervisere, hjælpelærere og teknikere, som er involveret i de enkelte kurser. Tanken er at fremme en innovativ dynamik, således at kurserne og undervisningen løbende justeres, forbedres og udvikles.

Næste uddeling af Colding Award finder sted i efteråret 2022.    

Kriterier for indstilling til Colding Award

Kandidatspecialet/bachelorprojektet skal være udarbejdet og forsvaret på Institut for Vand og Miljøteknologi. Derudover stilles der krav om, at projektet skal være bedømt i perioden september 2021 – August 2021. Det vil typisk være vejleder der indstiller den studerende, men studerende kan også indstille deres eget projekt. 

De indstillede projekter vil blive evalueret af et bedømmelsesudvalg, som vil vurdere følgende:

  • Videnskabelige og ingeniørmæssige kvaliteter
  • Graden af originalitet og selvstændighed
  • Den tekniske og den formidlingsmæssige kvalitet
  • Graden af attraktivt lay-out inkl. den grafiske fremstilling af de opnåede resultater

Deadline for indstilling af kandidater er den 1. september 2022. Nomineringer sendes til studiesekretær Mette Topp Hansen.

Spørgsmål vedr. de akademiske kriterier kan rettes til din(e) vejleder(e) eller til undervisningschef Peter Kjeldsen. 

Udover æren vil vinderen af årets bedste kandidatspeciale modtage en check på 5.000 kr. samt et diplom. Tilsvarende vil vinderen af bedste bachelorprojekt modtage en check på 3000 kr. samt et tilsvarende diplom. 

Kriterier for indstilling til Course of the Year
Kurset skal være udbudt af DTU Miljø og være afholdt i studieåret 2019/2020 og det er de studerende, som indstiller kurset. De studerende i Institutstudienævnet gennemgår derpå samtlige nomineringer og udpeger i fællesskab vinderen af Course of the Year


Deadline for indstilling af kandidater er 1. september 2022. Begrundede nomineringer sendes til studiesekretær Mette Topp Hansen.
Evt. spørgsmål vedr. Colding Award kan rettes til undervisningschef Peter Kjeldsen.  

Vinderen af Colding Award for bedste Kandidatspeciale 2021:


Helene Draborg 
med specialet: Novel techniques for identifying pollution pathways and improving characterization of solid-bound contaminants
Vejledere: Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg (DTU Miljø)

Vinderen af Colding Award for bedste Bachelorprojekt 2021:

Christine Seidelin Andreasen og Clara Benedikte Mader Lade med projektet: Vurdering af grundvandsstrømninger og transport af farmaceutiske stoffer til Grindsted Å  
Vejledere: Mette M. Broholm, Poul L. Bjerg og Helene Draborg (DTU Miljø)


Årets bedste kursus på DTU Miljø

De studerende i Studienævnet og Miljørådet finder vinderen af årets kursus og kåringen er tænkt som en motiverende drivkraft for alle de forelæsere, grupperegningslærere og teknikere, som er involveret i de enkelte kurser. Tanken er at fremme en innovativ dynamik, således at kurserne og undervisningen løbende justeres, forbedres og udvikles.

Vinderen af Årets kursus 2020/2021:12237 Chemicals in the Environment 
Kursusansvarlig: Anders Baun
Undervisere: Philipp Mayer, Steffen Foss Hansen, Lars Michael Skjolding, Nanna B. Hartmann, Deniz Bilen
Ikke på foto: Isabella Bech Meklenborg Joensen, Susanne Kruse, Aiga Mackevica, Mette Torsbjerg Møller og Ann Flemming Nielsen
 

 

 

Nomineringer sendes til

Mette Topp Hansen
Studiesekretær (orlov)
DTU Miljø
45 25 21 72

Undervisningschef

Peter Kjeldsen
Lektor, Undervisningschef
DTU Miljø
45 25 15 61